از نو برایت مینویسمـ ...

قفس مال قناریه نه انسان. چه مرد چه زن... 

کسی که با دلش پایبند جایی نباشه باهیچ بنددیگه ای اونجا بند نمیشه پس آدم خوشبخت کسیه که جایی باشه که دلش اونجاس...

#دلبرجان