از نو برایت مینویسمـ ...حافظ غم دل با که بگویم که در این دور، جز جام نشاید که بود محرم رازم