از نو برایت مینویسمـ ...

عاشق اون لحظه هاییم ک دولپی میخوری،حواست به هیچ کجای دنیا نیست و من دست زیر چونه م فقط نگات میکنم...