از نو برایت مینویسمـ ...

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم!؟

مرسی از فرستنده این آهنگــ