از نو برایت مینویسمـ ...

باور کن تو نبودت کار خاصی نمیکنم! 

بجز تلگرام و اینستا که از دست خودت پاک کردم هیچ جای دیگه ای رد پات نمونده.

مونده کلی دیکشنری و یه دونه بازی تو گوشیم که از بازی هم بدم میاد!

دیدی واقعا کار خاصی نمیکنم؟! دیدی چجوری جلزولز زدم؟؟ 

من که هیچی نمیفهمم فقط میخوام...