از نو برایت مینویسمـ ...


پاتریک: چیه اینا؟

باب اسفنجی: دلم برات تنگ شده...

#باب_اسفنجی