از نو برایت مینویسمـ ...


لامصب عجب چیزیست.. پودرت مینماید...حسادت زنانه را میفرمایم ...!
قبلنا فک میکردم یه چیزایی تو مایه‌های حس تعلق و ایناس، الان میبینم نه بابا تو این حرفا و تعریفا جا نمیشه تو تجربه میشه میفهمید😑