از نو برایت مینویسمـ ...

وقتی تن تو اینجا نیست _ چرا عطرت رو بالشتمه ....