از نو برایت مینویسمـ ...

وقتایی که عصبانیه و نمیخاد بروز بده یا وقتایی ک از دست من ناراحت و عصبانیه و تمام فکرش ب اینه منو ناراحت نکنه، از فکر و خیال میزنه یه جاییشو تو محل کارش زخم و ذیلی میکنه... خب آخه میشه براش نمیرم؟!