از نو برایت مینویسمـ ...

دو روزه زل زدم یه گوشه اتاق با لبای بسته و ترک خورده فقط اینو میفمم شُرشُر اشک میریزم و ته دلم به همه قانونای دنیا فحش ولعن و نفرین میفرستم ک چرا برای دل آدما هیچ قانون تعریف شده ندارن...