از نو برایت مینویسمـ ...

دلتنگم دیگه دل تو دلم نیس واسه تو ....

                 

بهنام بانی؛ همه دنیامی