از نو برایت مینویسمـ ...

 آن که آرام برَد از دلم آرام کو...


+ این سالها دور گردنم پیچ خورده بود...

#باب_اسفنجی